Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii Fizycznej prowadzi prace badawcze w dziedzinie chemii, fizyki oraz w dziedzinach mających charakter interdyscyplinarny. W przeprowadzonej ostatnio przez MNiSW kategoryzacji parametrycznej za lata 2013-2016 Instytut Chemii Fizycznej PAN otrzymał kategorię „A+”. W ostatnim dziesięcioleciu w IChF PAN powstaje średnio ok. 260 publikacji naukowych rocznie. Działalność IChF PAN nie ogranicza się jedynie do badań podstawowych. Tylko w 2017 roku w Instytucie odnotowano 22 zgłoszenia patentowe krajowe i 25 zagranicznych, 6 patentów zostało przyznanych. Instytut realizuje obecnie kilkadziesiąt grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską.

W Instytucie od lat działają Laboratoria Specjalistyczne, oferujące dostęp do najwyższej klasy światowej aparatury badawczej dla polskiego przemysłu, polskich uczelni i polskich instytutów badawczych. Częścią projektu poświęconą budowie infrastruktury naukowo-badawczej zajmie się Laboratorium Specjalistyczne Środowiskowe Centrum Laserowe. Powstało ono w roku 1999 jako wspólna inicjatywa Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem powstania Centrum było stworzenie wspólnej infrastruktury do prowadzenia badań podstawowych oraz stosowanych przy użyciu źródeł promieniowania laserowego. Szczególna uwaga miała być poświęcona rozwojowi ultraszybkich technik laserowych. Z czasem działalność Centrum Laserowego została również rozszerzona w kierunku prowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych z wykorzystaniem oraz tworzeniem nowych źródeł promieniowania laserowego oraz nowych metod wytwarzania i charakteryzacji ultrakrótkich impulsów światła.

Pomieszczenia laboratoryjne Środowiskowego Centrum Laserowego są bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia badań laserowych: są wyposażone w klimatyzację z dobrą kontrolą temperatury i starannym filtrowaniem powietrza, profesjonalne stoły optyczne, zaplecze warsztatowe mechaniczne i elektroniczne, znaczące zapasy elementów mechanicznych i optycznych, zadowalające wyposażenie w aparaturę elektroniczną. Przede wszystkim zaś, laboratoria te są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt laserowy i diagnostyczny.

Kluczowymi osobami z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zaangażowanymi w realizację projektu są:

dr hab. Yuriy Stepanenko, prof. IChF PAN
Centrum Laserowe IChF PAN

dr Michał Nejbauer
Centrum Laserowe IChF PAN

dr inż. Jan Szczepanek
Centrum Laserowe IChF PAN