Katedra Optoelektroniki, Politechnika Śląska

Zaangażowana w realizację projektu NLPQT Katedra Optoelektroniki, obecnie wchodząca w skład Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, została pierwotnie powołana jako jednostka organizacyjna Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno – Fizycznego Politechniki Śląskiej. W roku 2000 nazwę tą zmieniono na Zakład Optoelektroniki, a w 2009 roku Decyzją JM Rektora Politechniki Śląskiej Zakład w całości został przeniesiony na Wydział Elektryczny i utworzył tam niezależną jednostkę, Katedrę Optoelektroniki.

Początkowo tematyka badań skupiała się na technologii światłowodów planarnych i paskowych oraz zastosowaniu tychże światłowodów do budowy sensorów różnych wielkości fizycznych. Pod kątem zastosowań sensorowych badane były również światłowody włókniste w oparciu, o które skonstruowano optoelektroniczne sensory przesunięcia i wibracji jak również czujnik temperatury. Sensory te w tamtych czasach proponowały rozwiązania nowatorskie w skali ogólnoświatowej. Od szeregu lat w Jednostce prowadzone są badania nad opracowaniem i technologią elementów optyki zintegrowanej, w tym rozgałęziaczy, soczewek jedno- i wielomodowych i interferometrów.

Do wytwarzania światłowodów planarnych i paskowych wykorzystano technologię wymiany jonowej w szkłach oraz metodę rozwirowania warstw polimerowych. Zaprojektowane światłowody wykorzystano także do budowy czujników planarnych w układach z modulacją amplitudy oraz do wytwarzania monolitycznych czujników interferencyjnych w podłożu szklanym. Do modelowania technologii procesu wytwarzania światłowodów o zadanych parametrach opracowana została teoria zjawisk technologicznych (w tym , technologia wymiany jonowej w optycznych podłożach szklanych) bez obecności zewnętrznego pola elektrycznego jak też przy obecności tego pola.

Obecnie badania zjawisk fizycznych zachodzących w planarnych i włóknistych elementach światłowodowych, badania nad technologią ich wytwarzania oraz konstruowania czujników optycznych różnych wielkości fizycznych są głównie skupione na:

  • modelowaniu procesu dyfuzji i elektrodyfuzji dla wymiany jonowej w szkłach,
  • analizie wpływu profilu refrakcyjnego światłowodu na czułość interferometrów optycznych,
  • opracowaniu teorii propagacji modów optycznych w interferencyjnych strukturach kilkudomowych,
  • analizie pola prążkowego w badaniu światłowodów planarnych,
  • zastosowaniu światłowodów w technice sensorowej,
  • badaniach efektów elektroluminescencyjnych oraz ich praktycznym wykorzystaniu,
  • testowaniu i badaniach włóknistych sensorów luminescencyjnych,
  • opracowaniu optycznych metod diagnostyki stanów dysplastycznych i nowotworowych,
  • opracowaniu na bazie struktur optyki zintegrowanej oraz nano- i mikroelektroniki sensorów gazów, w tym gazów trujących i par materiałów wybuchowych.

Wymiernym efektem prowadzonych w Katedrze Optoelektroniki badań jest kilkaset publikacji naukowych, ponad dwadzieścia patentów oraz zrealizowanie ok. 30 projektów naukowo-badawczych centralnie finansowanych.

Kluczowymi osobami zaangażowanymi w projekt NLPQT są:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Kierownik Katedry Optoelektroniki, Wydział Elektryczny

dr inż. Erwin Maciak
Katedra Optoelektroniki, Wydział Elektryczny