Współczynnik załamania

Ćwiczenie polega na zbadaniu zjawiska dwójłomności oraz wyznaczeniu współczynników załamania rutylu lub kalcytu dla dwóch polaryzacji światła poprzez pomiar kąta minimalnego ugięcia promienia światła w pryzmacie. W doświadczeniu wykorzystywany jest spektrometr – goniometr i lampy spektralne.

Zagadnienia do przygotowania:

  1. Dwójłomność
    • Na czym polega zjawisko dwójłomności?
    • W jakich ośrodkach można zaobserwować dwójłomność?
  2. Jak spolaryzowane są promienie zwyczajny i nadzwyczajny w krysztale?
  3. Jaki jest bieg promienia wewnątrz pryzmatu, gdy kat ugięcia jest najmniejszy?
  4. Jak wygląda widmo emisyjne gazów pod niskim ciśnieniem?

Nie obowiązują zadania z instrukcji do ćwiczenia ani informacje zawarte w UZUPEŁNIENIU.